DNB let extra scherp op verzuim en AOV verzekeraarsDe markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze


De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze ontwikkelingen noemt DNB als reden om de WGA-verzekeringsmarkt extra goed in de gaten te houden.

Zo'n tien verzekeraars zijn actief op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zij bieden op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) zogenoemde eigenrisicoproducten aan. "Deze aanbieders zijn met veel enthousiasme in deze markt gestapt in 2006, toen de WAO overging in de WIA", aldus DNB. Bedrijven kunnen kiezen of ze het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zelf gaan dragen of zich verzekeren bij het UWV of een verzekeraar. In de praktijk zijn de meeste werkgevers verzekerd bij het UWV; maar elk half jaar kunnen ze opnieuw kiezen en een overstap maken op 1 juli of 1 januari.

DNB: "Vooral de laatste jaren is deze markt weinig winstgevend geweest. Daarnaast hebben verzekeraars de risico's op deze markt niet altijd juist ingeschat. Een belangrijke toekomstige ontwikkeling is verder een recente wetswijziging waardoor vanaf 2016 ook tijdelijke arbeidskrachten onder de eigenrisicodekking vallen."

Dit alles is voor DNB aanleiding geweest om nader te onderzoeken of de maatregelen die verzekeraars hebben genomen om de huidige risico's te beheersen afdoende zijn en of zij zich voldoende voorbereiden op eventuele toekomstige tegenvallers.

Verzekeraars zijn zich van de risico's bewust
Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeraars in deze sector zich inmiddels bewust zijn van de risico's die de ontwikkelingen op deze markt met zich mee brengen. "Het is echter moeilijk vast te stellen in hoeverre het leed nu geleden is.

Zo schuilt een aantal risico's in de specifieke aard van deze nichemarkt waarin marktpartijen en overheid naast elkaar opereren en deels van elkaar afhankelijk zijn. Verzekeraars beschikken niet altijd over volledige en actuele informatie, zo blijkt. Dat kan komen door een onvoldoende beheersing van de interne processen, maar ook door de afhankelijkheid van andere partijen, zoals het UWV, die gegevens moeten aanleveren. Daarnaast waren verzekeraars bij het betreden van deze markt geneigd om marktaandeel te verwerven op basis van een te gunstige premiestelling met vaak meerjarige garanties. Voor DNB als toezichthouder reden om te willen weten of de verzekeraars al deze en andere risicofactoren adequaat inschatten en tijdig passende voorzieningen treffen.

DNB verwacht dat de verzekeraars op de arbeidsongeschikheidsmarkt hun primaire proces op orde brengen en hun risicobeheer in brede zin versterken voor de risico's die ze lopen. Zeker nu de verzekeraars er ook de eigenrisicoverzekeringen voor tijdelijke arbeidskrachten, de zogenaamde WGA-flex, bij krijgen vanaf 2016. Indien er (te) grote afhankelijkheden zijn van onafhankelijke andere partijen, die cruciaal zijn voor de beheersing van het risico, is een herbezinning ten aanzien van strategie en/of verdienmodel nodig. DNB verwacht dat verzekeraars verder actie ondernemen om alle risico's te beheersen en te mitigeren, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen en hun solvabiliteitpositie niet in gevaar komt.

Ook andere AO-producten
Daarmee is wat DNB betreft de kous echter nog niet af, want ook andere arbeidsongeschiktheidsproducten staan onder druk en kunnen door economische of risico technische ontwikkelingen verder onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan AOV-Individueel of de WGA-hiaatverzekering. Deze laatste verzekering biedt in de uitgebreidste vorm een aanvulling tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon, onder aftrek van andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld huidig loon en/of een uitkering vanuit de WGA eigenrisicoverzekering). DNB vindt het belangrijk dat verzekeraars ook hiervoor tijdig adequate voorzieningen en de nodige risicobeheermaatregelen treffen.

Bron: Findinet.nl 27-6-2013

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Provisieverbod, uitleg en tips voor de consument door AFM

Voor 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten toen verwerkt in de prijs van financiële producten. Hierdoor was onduidelijk dat je ook voor advies betaalde.<br /> <br /> De kosten voor het advies zaten voorheen verwerkt in de

Lees verder
26-10-2022

Agentschap Avero Achmea

Per heden beschikt ons kantoor ook over een direct agentschap met verzekeraar Avero Achmea.  Deze verzekering betreft een uitbreiding in het assortiment voor;<br /> <br /> <br /> <br /> schadeverzekeringen bedrijven<br /> zorg, inkomens- en verzuimverzekeringen<br /> In combinatie met dit agentschap kan ons kantoor nu tevens adviseren en bemiddelen voor de mantels

Lees verder
26-10-2022

Premieverlaging Reaal Unim AOV voor paramedische beroepen

Voor welke klanten verlaagt Reaal de premie?<br /> <br /> REAAL verlaagt per 1 januari 2014 de<br /> arbeidsongeschiktheidspremie voor paramedische beroepen uit tariefgroep 5.<br /> Bijvoorbeeld fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Deze verlaging geldt voor<br /> nieuwe, maar ook voor bestaande klanten met een verzekeringsleeftijd tot 45<br /> jaar. Het gaat hierbij om

Lees verder
26-10-2022

Pensioenplan ZZP misleidend

Drs. Jaap Oudijk, directeur Klant en Markt bij verzekeraar Generali, gaat in zijn weblog op brancheforum AMweb nader in op het  nieuw in te richten "pensioenfonds" dat openstaat voor kleine zelfstandigen. In de kern noemt Oudijk het pure misleiding van initiatiefnemers PZO, Stichting ZZP Nederland,

Lees verder
26-10-2022

Unim AOV van Reaal nu ook beschikbaar met uitgestelde indexatie

Verzekeraar Reaal biedt binnen de Unim AOV oplossingen vanaf 1 februari 2014 ook de mogelijkheid tot uitgestelde indexatie of gelijkblijvend verzekerd bedrag. Van oudsher was er standaard sprake van samengestelde indexatie. De Unim arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn hierdoor beter als maatwerk in te richten. Vanaf week 5

Lees verder