Fiscale kolder in verzekeringsland

Vragen voorgelegd aan
Kennisgroep Verzekeringsproducten

Bureau D & O heeft enkele vragen voorgelegd aan de Kennisgroep
Verzekeringsproducten. Deze vragen vindt u hieronder, met een weergave van het
door de Kennisgroep gegeven antwoord.

Vraag 1

Is het voor de consument bij de aangifte IB toegestaan om

Vragen voorgelegd aan Kennisgroep Verzekeringsproducten
Bureau D & O heeft enkele vragen voorgelegd aan de Kennisgroep Verzekeringsproducten. Deze vragen vindt u hieronder, met een weergave van het door de Kennisgroep gegeven antwoord.

Vraag 1
Is het voor de consument bij de aangifte IB toegestaan om kosten in aftrek te brengen die worden gemaakt in het kader van de nazorg op een hypothecair krediet?
De achtergrond van deze vraag ligt in het gegeven dat de in het verleden betaalde afsluitprovisie voor hypothecaire leningen in zijn geheel in aftrek mocht worden gebracht bij de aangifte IB. Een deel van deze afsluitprovisie was naar haar aard bestemd om werkzaamheden in het kader van nazorg voor de hypothecaire lening te financieren. Dit gegeven zou kunnen leiden tot de conclusie dat separaat gemaakte kosten voor nazorg op een hypotheek ook aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

Antwoord
Aftrekbaar zijn, naar vaste jurisprudentie, die kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan het aangaan (voorheen: verwerven van), verlengen of aflossen van een geldlening. Zo zijn kosten die zien op de invulling van de soort van aflossing nimmer aftrekbaar. Kosten voor nazorg dienen dus in eerste instantie aan dit criterium te worden getoetst. Daarnaast dient er sprake te zijn van een relevante wijziging van de geldlening (bijv. oversluiten). Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan kunnen bedoelde kosten (deels) aftrekbaar zijn. Is er geen wijziging opgetreden, louter omdat de lening annex aflossing nog steeds passend is voor de betreffende klant, dan zijn de kosten niet aftrekbaar.

Vraag 2
Er bestaat eerbiedigende werking ten aanzien van provisiebeloningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. De consument mag ook na 1 januari 2013 de volledige premie voor dergelijke posten, inclusief de provisie, in aftrek brengen bij zijn aangifte IB. (Ten aanzien van lijfrenteverzekeringen dient natuurlijk de fiscale ruimte in acht te worden genomen.) Wat gebeurt er nu in de situatie dat een dergelijke post na 1 januari 2013 (zeg per 1 februari 2013) provisievrij wordt gemaakt en de kosten voor nazorg vanaf dat moment direct aan de klant in rekening worden gebracht? Houdt de eerbiedigende werking in deze situatie in dat de beloning voor de tussenpersoon dan toch in aftrek mag worden gebracht?

Antwoord
Artikel 1.7b Wet inkomstenbelasting 2001 (premiegelijkstelling) is met ingang van 1 januari 2013 komen te vervallen. Dit artikel kent geen eerbiedigende werking. Als de tussenpersoon de beloning rechtstreeks aan de klant in rekening brengt, is er dus geen sprake van een voor de IB aftrekbare grootheid. Conclusie: er is geen mogelijkheid meer dat de separaat aan de klant in rekening gebrachte beloning voor advies op het gebied van lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door de klant bij de aangifte IB in aftrek kan worden gebracht.

Vraag 3
Ten aanzien van het in rekening brengen van werkzaamheden in het kader van bemiddeling in financiële producten geldt een vrijstelling van de omzetbelasting (art. 11:1 onder j en k, Wet op de Omzetbelasting 1968). Tot dusver is er van uit gegaan dat deze vrijstelling uitsluitend bestaat voor de financiële producten die tot de portefeuille behoren of gaan behoren van de tussenpersoon die de kosten in rekening brengt. Is dit uitgangspunt correct? Met andere woorden: is het mogelijk dat de vrijstelling zich ook uitstrekt tot financiële producten die niet tot de portefeuille van de tussenpersoon behoren? Hierbij kan het gaan om financiële producten van een direct werkende aanbieder, of financiële producten in de portefeuille van een andere tussenpersoon.

Antwoord
Deze materie ligt niet op het werkterrein van de Kennisgroep Verzekeringsproducten. Voor het antwoord op deze vraag adviseer ik u contact op te nemen met de bevoegde klantinspecteur.


Leuker kunnen ze het niet maken, wel complexer

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

DNB let extra scherp op verzuim en AOV verzekeraars

<br /> <br /> De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze

Lees verder
26-10-2022

Provisieverbod, uitleg en tips voor de consument door AFM

Voor 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten toen verwerkt in de prijs van financiële producten. Hierdoor was onduidelijk dat je ook voor advies betaalde.<br /> <br /> De kosten voor het advies zaten voorheen verwerkt in de

Lees verder
26-10-2022

Agentschap Avero Achmea

Per heden beschikt ons kantoor ook over een direct agentschap met verzekeraar Avero Achmea.  Deze verzekering betreft een uitbreiding in het assortiment voor;<br /> <br /> <br /> <br /> schadeverzekeringen bedrijven<br /> zorg, inkomens- en verzuimverzekeringen<br /> In combinatie met dit agentschap kan ons kantoor nu tevens adviseren en bemiddelen voor de mantels

Lees verder
26-10-2022

Premieverlaging Reaal Unim AOV voor paramedische beroepen

Voor welke klanten verlaagt Reaal de premie?<br /> <br /> REAAL verlaagt per 1 januari 2014 de<br /> arbeidsongeschiktheidspremie voor paramedische beroepen uit tariefgroep 5.<br /> Bijvoorbeeld fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Deze verlaging geldt voor<br /> nieuwe, maar ook voor bestaande klanten met een verzekeringsleeftijd tot 45<br /> jaar. Het gaat hierbij om

Lees verder
26-10-2022

Pensioenplan ZZP misleidend

Drs. Jaap Oudijk, directeur Klant en Markt bij verzekeraar Generali, gaat in zijn weblog op brancheforum AMweb nader in op het  nieuw in te richten "pensioenfonds" dat openstaat voor kleine zelfstandigen. In de kern noemt Oudijk het pure misleiding van initiatiefnemers PZO, Stichting ZZP Nederland,

Lees verder