Wat is de betekenis van mate van arbeidsongeschiktheid?

Dit geeft aan in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage

Andere begrippen gerelateerd aan arbeidongeschiktheid


A ...
 • Aansprakelijkheid
  De verplichting tot het vergoeden van de schade, die de ene partij heeft toegebracht aan een andere partij.
 • Aanvangsleeftijd

  De startleeftijd bij aanvang van de AOV verzekering.  Verzekeraars hanteren verschillende maximale aanvangsleeftijden, verschillend per beroepsklasse. 


 • Acceptant
  Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. Ook wel underwriter genoemd. Bij medisch gerelateerde verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er sprake van een technisch acceptant en een medisch acceptant. De technisch acceptant controleert de uitgangspunten op tariefindeling - technisch risicobeoordeling binnen de door verzekeraar opgestelde acceptatieprotocollen. De medisch acceptant kijkt uitsluitend naar medische aspecten die risicoverhogend kunnen zijn in relatie tot de aangevraagde verzekering.
 • Alcoholclausule
  Op grond van deze clausule, die soms voorkomt op motorrijtuigenverzekeringen, is de schade uitgesloten die is ontstaan terwijl verzekerde in kennelijke staat van dronkenschap of het onder zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of stimulerende
 • Anamnese
  In de geneeskunde is de anamnese de voorgeschiedenis van een patiënt, verkregen door spontane mededelingen van betrokkene en door de beantwoording van gerichte vragen van een arts.
 • AOV
  AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ofwel een sommenverzekering ofwel een schadeverzekering. In het geval de arbeidsongeschiktheidsverzekering een sommendekking betreft strekt deze verzekering tot uitkering in geval er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
  Indien het een schadeverzekering betreft het een verzekering tot uitkering in geval er sprake is van arbeidsongeschiktheid met aantoonbare inkomstenderving. In de meeste gevallen kan je tot maximaal 80% van het inkomen verzekeren met een AOV tot de afgesproken eindleeftijd of uitkeringsperiode. Er zijn veel verschillende producten beschikbaar op de AOV markt die niet allemaal de zelfde dekking bieden. De AOV is een impactvol verzekeringsproduct die valt onder de reikwijdte van het provisieverbod.
 • Arbeidsdeskundige
  Een arbeidsdeskundige is de persoon die bij arbeidsongeschiktheid de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon in kaart brengt daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Een arbeidsdeskundige kan worden ingezet door een verzekeraar of door een uitvoeringsinstelling maar ook op eigen initiatief of op advies van uw assurantie adviseur.
  Een arbeidsdeskundige is goed bekend met de mogelijkheden (waaronder aanpassingen of voorzieningen op de werkplek) , regelingen en subsidies om de duurzame inzetbaarheid van de arbeidsparticipatie te bevorderen, vergroten, te vergemakkelijken of te verbeteren. Sommige inkomensverzekeraars hebben eigen arbeidsdeskundigen in dienst, vaak worden deze werkzaamheden uitbesteed aan gespecialiseerde arbeidsdeskundig adviesbureaus. Arbeidsdeskundigen beschikken over een eigen gedragscode inclusief tuchtrecht onder verantwoording van de SRA.
 • Arrest
  Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
B ...
 • Beoordelingscriterium
  Methode die verzekeraar zal hanteren bij het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid. Voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kunt u in sommige gevallen kiezen welk criterium zal worden toegepast. Bij het UWV kunt u niet kiezen, bij private partijen vaak wel. Inkomensverzekeraars hanteren drie verschillende niveaus van beoordelingscriterium.

  • Eigen beroep: een verzekerde kan zijn/haar eigen beroep niet meer kan uitvoeren.

  • Passende arbeid: arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn/haar lichamelijke en geestelijke vermogens, rekening houdend met opleiding en ervaring, nog in staat is.

  • Gangbare arbeid: arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn/haar lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is, zelfs in
  theoretische zin.

  Afhankelijk van het beoordelingscriterium en de belastbaarheid zal de mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld in procenten.
 • Bereddingskosten
  Kosten, die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen of om reeds ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden.

  Bij de meeste verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel geval
 • Beroepsbeoordeling
  Arbeidsongeschiktheid wanneer een verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren.
 • Beroepsklasse

  Inschaling van beroepen naar risico van arbeidsongeschiktheid. Naar verloop van tijd kan door wijziging of verschuiving van werkzaamheden een andere beroepsklasse beter aansluiten. 


 • Budget AOV
  Een AOV met een beperkte(re) dekking en lagere premie dan AOV's met een volledige dekking.
C ...
 • Claim
  Dit is het indienen van een "verlies" gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.
 • Clausule
  In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.
  Clausules opgenomen op een polis gaan in beginsel voor op algemene polisvoorwaarden. Om een verzekeringsdekking correct te kunnen beoordelen zijn daarom de volledige bescheiden nodig.
 • Collectief contract
  Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden.
 • Combinatietarief
  Leeftijdsafhankelijke premie opbouw die stijgt tot circa 45/50 jaar
 • Combined ratio
 • Contractvervaldatum
  De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
 • Correctiebepaling
  Bepaling die de verzekeraar de mogelijkheid biedt om een verlaging op de uitkering toe te passen als het verzekerde inkomen meer dan 80% bedraagt van het werkelijke inkomen. De verzekeraar past de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan op het niveau van 80% van het werkelijke inkomen. Bij sommige verzekeraars bestaat een afwijkende correctiebepaling waardoor pas correctie kan worden toegepast als het verzekerde inkomen meer dan 90% of 100% van het werkelijke inkomen beslaat. Uitoefening van de correctiebepaling kan ontstaan bij onvoldoende tussentijds beheer op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door de adviseur, geen of onvoldoende medewerking van verzekerde om tussentijdse informatie te verstrekken, te positieve prognoseverstrekking door verzekerde, onvoldoende inventariseren door adviseur, onduidelijkheid over de definitie van het te verzekeren inkomen, onvoldoende kennis bij de adviseur om de juiste inkomensdefinitie uit jaarstukken te filteren etc.
 • Coulance uitkering
  Hiervan is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn.
D ...
 • Dienstverleningsdocument
  Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener. Voorafgaand aan het adviseren en/of bemiddelen moet een adviseur dit document altijd bes
 • Direct writer

  Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient. Een verzekering via een direct writer is zeker niet altijd voordeliger dan een polis afsluiten via een adviseur.  Achmea is met haar label Centraal Beheer de grootste direct writer.


 • Dwingend recht
  Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.
E ...
 • Eigen risicotermijn
  De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de verzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd
 • En-bloc clausule
  De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden (en premie) tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de
 • Execution only dienstverlening
  Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een verzekeringsproduct inclusief alle productopties, zonder advies. Deze vorm van bemiddeling zien we doorgaans aangeboden bij direct writers, vergelijkingssites en marktpartijen die hun aansprakelijkheid menen te moeten verleggen naar de consument. U betaalt bij execution only bemiddeling minder bemiddelingskosten doordat het advies ontbreekt. Dit moet ook ontbreken anders begeeft de bemiddelaar zich op het terrein van een adviseur. Het afsluiten van een verzekering op basis van execution only is zeker niet voor iedereen geschikt. Weliswaar is bij execution only bemiddeling een kennis- en ervaringstoets verplicht, de uitslag is niet bindend waardoor u alsnog een ongeschikt verzekeringsproduct kunt aanschaffen zelfs als dit niet passend voor u is.
G ...
 • Gangbare arbeid
  Arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is, zelfs in theoretische zin.
H ...
 • Herverzekering
  Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.
I ...
 • Indemniteitsbeginsel
  Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade (zoals veel AOV's) niet mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade
 • Indexatie
  De wijze waarop het verzekerd bedrag en-of de uitkering jaarlijks stijgt om waardevastheid te beogen.
 • Inflatie
  Met verloop van jaren kunt u met een gelijk aantal euro’s steeds minder kopen. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

J ...
 • Jurisprudentie
  Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters
M ...
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
  Dit geeft aan in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage
 • Medisch adviseur
  De medisch adviseur geeft adviezen over (mogelijke) medische beperkingen en belastbaarheid. De adviezen stelt de medisch adviseur samen op grond van verzamelde medische informatie. De medisch adviseur kan een rol spelen bij de medische acceptatie. Ook kan
 • Medisch objectiveerbaar

  De aandoening of oorzaak van arbeidsongeschiktheid moet objectief medisch vast te stellen zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen.


 • Medische acceptatie
  Beoordeling van uw gezondheidsverklaring en/of aanvullende medische informatie door de medisch adviseur van verzekeraar.
 • Medische waarborgen
  Gezondheidsverklaring en/of medische keuring.
O ...
 • Onderverzekering
  Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerd object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag.
 • Ongevallenverzekering
  Een verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.
 • Onzeker voorval
  Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal plaatshebben (bij levensverzekeringen).
 • Optierecht AOV
  Het optierecht is het recht opgenomen in de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering om deze verzekering te mogen aanpassen binnen bepaalde grenzen zonder medische waarborgen.
P ...
 • Passende Arbeid
  Arbeidsongeschiktheidscriterium waarbij beoordeeld wordt in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.
 • Passendheidstoets
  Vanuit artikel 4:24 lid 1 Wft heeft een bemiddelaar of aanbieder bij execution only altijd de verplichting om te controleren of de klant beschikt over voldoende kennis en ervaring en of het product passend is voor de klant
 • Polis
  De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
 • Polisaanhangsel
  Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.
  Het polisaanhangsel vormt een integraal onderdeel van de oorspronkelijke polis. Tegenwoordig geven veel verzekeringsmaatschappijen bij wijziging een geheel nieuwe
 • Polisvoorwaarden
  De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
 • Preventie
  Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
 • Prolongatiepremie
  De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’ genoemd.
 • Provisie
  Manier van belonen waarbij een percentage van de verzekeringspremie voor de bemiddelaar dient als vergoeding.
R ...
 • Re-integratie
  Het voorkomen en verkorten van arbeidsongeschiktheid door het actief bevorderen van terugkeer naar beroep of passende arbeid.
 • re-integratie
  Het proces en de activiteiten om terugkeer naar het arbeidsproces te bewerkstelligen.
 • Recidive
  Letterlijk: kans op herhaling. Als iemand na genezing opnieuw dezelfde ziekte of klacht krijgt. Als u in het verleden te maken hebt gehad met medische klachten of beperkingen, zal de medisch adviseur de kans op recidive inschatten. Wanneer er een verhoogd
 • Renseignering
  De wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst, ook van toepassing voor AOV verzekeraars.
 • Risicowijziging
  Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.
 • Rubriek A
  Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
 • Rubriek B
  De periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar (rubriek A).
S ...
 • Schadeverzekering (AOV)
  Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
 • Sluimerdekking

  Opschorting van de verzekeringsdekking van maximaal 1 jaar, waarna de dekking (doorgaans wel met medische waarborgen!!) kan worden hersteld. Sluimerdekking is bedoelt voor o.a.: sabbatical. Bij de meeste verzekeraars is er geen dekking voor arbeidsongeschiktheid gedurende de sluimerperiode.   


 • Sommendekking (AOV)
  Uitkering te verlenen in geval van arbeidsongeschiktheid van verzekerde conform verzekerd bedrag polis.
 • Standaardtarief
  Gelijkblijvende gemiddelde premie opbouw.
T ...
 • Technische acceptatie
  Beoordeling van uw aanvraag op indeling beroepsklasse, oververzekering, premiestelling etc.
U ...
 • Uitkeringsdrempel
  Percentage arbeidsongeschiktheid waarboven u recht heeft op een uitkering. Bij voorkeur is dit 25%.
 • Uitsluiting
  Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde obj
 • UWV vrijwillige voortzetting
  Mogelijkheid tot verzekeren ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering met acceptatieplicht bij aanvragen binnen 13 weken na uitdiensttreding loondienst.
V ...
 • Vangnetverzekering
  Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluiting krijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzeker
 • Verzekerde jaarrente
  De bruto uitkering per jaar die u na aftrek van loonbelasting ontvangt van de verzekeraar.
 • Vrijwillige voortzetting UWV
  Mogelijkheid tot verzekeren ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering met acceptatieplicht bij aanvragen binnen 13 weken na uitdiensttreding loondienst.
W ...
 • Wachttijd
  De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar start. Ook wel Eigen Risicotermijn genoemd
 • Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
  Als (kandidaat)verzekerde heeft u rechten. Deze rechten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
 • WGBO
  Als (kandidaat)verzekerde heeft u rechten. Deze rechten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
Z ...
 • ZEZ
  Regeling Zelfstandig en Zwanger. Als vrouwelijke zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).