Wat is de betekenis van standaardtarief?

Gelijkblijvende gemiddelde premie opbouw.

Andere begrippen gerelateerd aan arbeidongeschiktheid


A ...
 • Aansprakelijkheid
  De verplichting tot het vergoeden van de schade, die de ene partij heeft toegebracht aan een andere partij.
 • Aanvangsleeftijd

  De startleeftijd bij aanvang van een AOV verzekering.  Verzekeraars hanteren verschillende maximale aanvangsleeftijden, verschillend per beroepsklasse. 


 • Acceptant
  Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. Ook wel underwriter genoemd. Bij medisch gerelateerde verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er sprake van een technisch acceptant en een medisch acceptant. De technisch acceptant controleert de uitgangspunten op tariefindeling - technisch risicobeoordeling binnen de door verzekeraar opgestelde acceptatieprotocollen. De medisch acceptant kijkt uitsluitend naar medische aspecten die risicoverhogend kunnen zijn in relatie tot de aangevraagde verzekering.
 • Alcoholclausule
  Op grond van deze clausule, die soms voorkomt op motorrijtuigenverzekeringen, is de schade uitgesloten die is ontstaan terwijl verzekerde in kennelijke staat van dronkenschap of het onder zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of stimulerende
 • Anamnese

  In de geneeskunde is de anamnese de voorgeschiedenis van een patiënt, verkregen door spontane mededelingen van betrokkene en door de beantwoording van gerichte vragen van een arts. U kunt een kopie van uw anamnese opvragen bij uw huisarts als leidraad bij het invullen van een gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering. 


 • AOV
  AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ofwel een sommenverzekering ofwel een schadeverzekering. In het geval de arbeidsongeschiktheidsverzekering een sommendekking betreft strekt deze verzekering tot uitkering in geval er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
  Indien het een schadeverzekering betreft het een verzekering tot uitkering in geval er sprake is van arbeidsongeschiktheid met aantoonbare inkomstenderving. In de meeste gevallen kan je tot maximaal 80% van het inkomen verzekeren met een AOV tot de afgesproken eindleeftijd of uitkeringsperiode. Er zijn veel verschillende producten beschikbaar op de AOV markt die niet allemaal de zelfde dekking bieden. De AOV is een impactvol verzekeringsproduct die valt onder de reikwijdte van het provisieverbod.
 • Arbeidsdeskundige
  Een arbeidsdeskundige is de persoon die bij arbeidsongeschiktheid de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon in kaart brengt daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Een arbeidsdeskundige kan worden ingezet door een verzekeraar of door een uitvoeringsinstelling maar ook op eigen initiatief of op advies van uw assurantie adviseur.
  Een arbeidsdeskundige is goed bekend met de mogelijkheden (waaronder aanpassingen of voorzieningen op de werkplek) , regelingen en subsidies om de duurzame inzetbaarheid van de arbeidsparticipatie te bevorderen, vergroten, te vergemakkelijken of te verbeteren. Sommige inkomensverzekeraars hebben eigen arbeidsdeskundigen in dienst, vaak worden deze werkzaamheden uitbesteed aan gespecialiseerde arbeidsdeskundig adviesbureaus. Arbeidsdeskundigen beschikken over een eigen gedragscode inclusief tuchtrecht onder verantwoording van de SRA.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering (afkorting AOV) keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval en/of ziekte arbeidsongeschikt is. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ofwel een sommenverzekering ofwel een schadeverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen kan worden aangeboden aan;
  • ondernemers voor de inkomstenbelasting 

  • Directeur grootaandeelhouders

  • Vrije beroepsbeoefenaars  Sinds het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er voor zelfstandigen geen overheidsvoorziening behalve de bijstand.   De uitkering van de arbeidsongeschikheidsverzekering is afgeleid van het te verzekeren inkomen. Doorgaans zal niet meer mogen worden verzekerd als 80% van het gemiddeld gerealiseerde inkomen over de afgelopen drie jaar.   Beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan op drie verschillende manieren worden onderscheiden;
  • Gangbare arbeid: Bij beoordeling naar gangbare arbeid wordt rekening gehouden met algemeen aanvaarde arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep, opleidingsniveau en werkervaring. De WIA gaat uit van gangbare arbeid. Voorbeeld: een IT consultant die nog wel het beroep van vuilnisman uit kan oefenen is niet (volledig) arbeidsongeschikt. Gangbare arbeid komt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen weinig voor.

  • Passende arbeid: Bij beoordeling naar passende arbeid wordt rekening gehouden met het beroep, de opleiding en werkervaring. Voorbeeld: het beroep vuilnisman is voor een IT consultant niet-passend. Wanneer de IT Consultant nog wel het beroep van docent uit kan oefenen dan zal dit wel als passende arbeid worden beschouwd.

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden. De meeste ondernemers kiezen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering het beroepscriterium om zo min mogelijk kans op discussie bij arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen.  Wie om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten, kan gebruikmaken van een vangnetverzekering. Deze moet worden aangevraagd binnen vijftien maanden na de start van het bedrijf. Als peildatum wordt de inschrijfdatum van de Kamer van Koophandel aangehouden.  


 • Arrest
  Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
B ...
 • Beoordelingscriterium
  Methode die verzekeraar zal hanteren bij het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid. Voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kunt u in sommige gevallen kiezen welk criterium zal worden toegepast. Bij het UWV kunt u niet kiezen, bij private partijen vaak wel. Inkomensverzekeraars hanteren drie verschillende niveaus van beoordelingscriterium.

  • Eigen beroep: een verzekerde kan zijn/haar eigen beroep niet meer kan uitvoeren.

  • Passende arbeid: arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn/haar lichamelijke en geestelijke vermogens, rekening houdend met opleiding en ervaring, nog in staat is.

  • Gangbare arbeid: arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn/haar lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is, zelfs in
  theoretische zin.

  Afhankelijk van het beoordelingscriterium en de belastbaarheid zal de mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld in procenten.
 • Bereddingskosten
  Kosten, die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen of om reeds ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden.

  Bij de meeste verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel geval
 • Beroepsbeoordeling

  Beoordelingscriterium waarbij er sprake van arbeidsongeschiktheid is wanneer een verzekerde het werk op basis van zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren. Ook wel beroepscriterium genoemd.


 • Beroepsklasse

  Indeling van beroepen in klassenstelsel van veilige beroepsgroepen tot zware fysieke arbeid. Naar verloop van tijd kan door wijziging of verschuiving van werkzaamheden een andere beroepsklasse beter aansluiten. Wijziging van werkzaamheden dient altijd te worden doorgegeven aan de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar om te laten beoordelen of er sprake is van risicoverzwaring. Een lichtere beroepsklasse zal premieverlaging tot gevolg hebben. Een zwaardere beroepsklasse zal premieverhoging tot gevolg hebben. Ten alle tijden dient er sprake te zijn van een juiste indelen beroepsklasse.


 • Blokkeringsrecht

  Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om de uitslag van een (medisch) onderzoek niet door anderen te laten inzien. Door gebruik te maken van dit recht kunt u het aanvraagproces van bijvoorbeeld een AOV stopzetten, zonder dat u bij het indienen van een nieuwe aanvraag bij een andere verzekeraar hoeft aan te geven dan een aangevraagde verzekering ooit is geweigerd of met beperkende voorwaarden is geaccepteerd.


 • Broodfonds

  Wat is een broodfonds?  Een broodfonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers, met name zzp’ers, die elke maand geld opzij zetten op hun eigen broodfondsrekening. Dit doen ze tot een bepaald maximum bedrag is opgebouwd. Als er iemand uit de groep langer dan de afgesproken 30 dagen eigenrisico periode ziek is, maken de overige deelnemers maandelijks een bedrag van hun broodfondsrekening over aan de zieke. De inleg voor een broodfonds varieert in 2019 van € 33,75,- tot € 112,50,- per maand. Naast je inleg betaal je ook eenmalige inschrijfkosten van € 225,00 en een jaarlijkse contributie van € 120,00.  Het geld dat je elke maand stort, blijft van jezelf. Als je uit het fonds stapt, krijg je dat bedrag terug. Minus de bedragen die je aan zieke fondsgenoten hebt geschonken.  De leden van een broodfonds kennen elkaar. Je bent er als broodfondskring met elkaar voor verantwoordelijk dat alles goed loopt. Alles draait om onderling vertrouwen. Er vindt bij toetreding bijvoorbeeld geen medische selectie of toetsing plaats. Wel moet je bij toetreding arbeidsgeschikt zijn.  Je hoeft geen doktersverklaring te overleggen om te bewijzen dat je echt ziek bent als je niet kunt werken. De basis bestaat uit afspraken tussen gelijkwaardige partners. Voor een broodfonds geldt het schenkrecht. Het bedrag dat je ‘schenkt’ aan een zieke deelnemer is belastingvrij (tot het maximum dat de Belastingdienst stelt). Goed om te weten dat je minimaal een jaar zelfstandig ondernemer moet zijn om toe te mogen treden tot een broodfonds.  De leden van een broodfonds moeten elkaar wel blijven vertrouwen. Iedereen moet open zijn over zijn gezondheidstoestand. Dat betekent dat je als groep duidelijk afspreekt hoe je daar zorgvuldig mee omgaat. De zieke bepaalt zelf wat hij doorgeeft aan de andere leden over zijn ziekte.  De uitkering die je van een broodfonds krijgt, is afhankelijk van de inleg. Het minimum is € 750,- en het maximum € 2.500,- netto per maand. Een hogere uitkering is niet mogelijk. Als je ziek bent, krijg je maximaal 2 jaar een inkomen uit een broodfonds. De kans dat je binnen 2 jaar weer aan de slag kunt, is groot. Maar als je toch langer dan 2 jaar uitgeschakeld bent, dan ben je aangewezen op de bijstand. Het geld dat je aan een zieke schenkt, is belastingvrij, maar de inleg is dat niet. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de premie aftrekbaar van de inkomstenbelasting en is de uitkering juist wel belast. Bij een broodfonds krijg je géén deskundige begeleiding als je weer terug wilt keren naar je werk. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat wel het geval.  Kan een broodfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangen?  Hoewel er raakvlakken zijn tussen een broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn wij van mening dat een broodfonds niet gezien kan worden als één op één vervanging van een reguliere volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Neem bijvoorbeeld de uitkeringsduur. Als je als lid van een broodfonds arbeidsongeschikt raakt, bedraagt de uitkeringsduur maximaal 2 jaar. Een  reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit tot de gekozen eindleeftijd,  doorgaans tot 67 jaar.  Conclusie  Een broodfonds is naar onze mening geen optimaal alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. We zien wel een ontwikkeling ontstaan waarbij beide producten worden gecombineerd. Daarbij wordt gekozen voor een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eigen risico termijn van 2 jaar. Ter overbrugging van deze eigen risicotermijn sluiten verzekerden zich dan aan bij een broodfonds. Of dit een ideaal ‘huwelijk’ is valt nog te bezien. Individuele omstandigheden zullen bepalen of een dergelijke combinatie (financieel) aantrekkelijk is. Een broodfonds kent geen risico-onderscheid tussen de verschillende beroepsgroepen. Een stukadoor betaalt binnen een broodfondskring dezelfde inleg als een accountant. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de hoogte van de premie wél afhankelijk van de zwaarte van het beroep.  Interesse in een goed AOV advies van specialisten? Dat begint hier


 • Budget AOV

  Een AOV met een beperkte(re) dekking en lagere premie dan AOV's met een volledige dekking. Budget AOV's kunnen bijvoorbeeld alleen hoeven uitkeren in geval van met name beschreven ernstige aandoeningen. Ook zijn er budget AOV's op de markt met een beperkte uitkeringsduur van bijvoorbeeld twee of vijf jaar.  De budget AOV kan in sommige gevallen als een instapproduct dienen voor startende ondernemers met beperkte middelen om het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig te verzekeren.


C ...
 • Claim

  Dit is het indienen van een "verlies" gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen. De arbeidsongeschiktheidsclaim start meestal door bezoek aan een huisarts of specialist. Het is belangrijk tijdig melding te doen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar zodat deze niet in haar belangen wordt geschaad. De eigen risicotermijn gaat doorgaans is vanaf datum melding van arbeidsongeschikheid. 


 • Clausule

  In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis nader beschreven, uitgebreid (insluiting) of beperkt (uitsluiting). Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld of bijzondere rechten worden toegekend. Denk bijvoorbeeld aan het recht op herbeoordeling. Clausules opgenomen op een polis gaan in beginsel voor op algemene polisvoorwaarden. Om een verzekeringsdekking correct te kunnen beoordelen zijn daarom de volledige polis bescheiden nodig.


 • Collectief contract
  Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden.
 • Combinatietarief

  Leeftijdsafhankelijke premie opbouw die stijgt tot circa 45/50 jaar. Het combinatietarief kan jaarlijks stijgen of in blokken van vijf jaar. 


 • Combined ratio

  Term uit de verzekeringswereld. De som van de uitgekeerde claims en bedrijfskosten gedeeld door de ontvangen verzekeringspremies exclusief herverzekering.  De combined ratio is een maatstaf voor de winstgevendheid van een verzekeraar.  Bij een uitkomst boven de 100% wordt er verlies geleden door een verzekeraar.   


 • Contractvervaldatum

  De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. Het kan zijn dat er sprake is van dagelijkse opzegbaarheid met inachtneming van 1 maand opzegtermijn terwijl op de polis een contractvervaldatum staat genoemd.


 • Correctiebepaling
  Bepaling die de verzekeraar de mogelijkheid biedt om een verlaging op de uitkering toe te passen als het verzekerde inkomen meer dan 80% bedraagt van het werkelijke inkomen. De verzekeraar past de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan op het niveau van 80% van het werkelijke inkomen. Bij sommige verzekeraars bestaat een afwijkende correctiebepaling waardoor pas correctie kan worden toegepast als het verzekerde inkomen meer dan 90% of 100% van het werkelijke inkomen beslaat. Uitoefening van de correctiebepaling kan ontstaan bij onvoldoende tussentijds beheer op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door de adviseur, geen of onvoldoende medewerking van verzekerde om tussentijdse informatie te verstrekken, te positieve prognoseverstrekking door verzekerde, onvoldoende inventariseren door adviseur, onduidelijkheid over de definitie van het te verzekeren inkomen, onvoldoende kennis bij de adviseur om de juiste inkomensdefinitie uit jaarstukken te filteren etc.
 • Coulance uitkering

  Hiervan is sprake wanneer een verzekeraar uitkeert zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn. 


D ...
 • Dienstverleningsdocument
  Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener. Voorafgaand aan het adviseren en/of bemiddelen moet een adviseur dit document altijd bes
 • Direct writer

  Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient. Een verzekering via een direct writer is zeker niet altijd voordeliger dan een polis afsluiten via een adviseur.  Achmea is met haar label Centraal Beheer de grootste direct writer.


 • Dwingend recht
  Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.
E ...
 • Eigen risicotermijn

  De periode die u zelf financieel moet kunnen overbruggen voordat de uitkering van de inkomensverzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd. Veel voorkomende eigen risicotermijnen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn 1 maand en 3 maanden. Er dienen structureel voldoende financiële buffers beschikbaar te zijn om de eigen risicotermijn veilig te kunnen overbruggen.


 • En-bloc clausule

  De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden (en premie) tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft u als verzekeringnemer het recht de dekking op te zeggen.


 • Execution only dienstverlening

  Bij execution only-dienstverlening kiest een consument zelf een verzekeringsproduct inclusief alle productopties, zonder advies. Deze vorm van bemiddeling zien we doorgaans aangeboden bij direct writers, vergelijkingssites en marktpartijen die hun aansprakelijkheid menen te moeten verleggen naar de consument. U betaalt bij execution only bemiddeling (als het goed is) minder bemiddelingskosten doordat het advies ontbreekt. Dit moet ook ontbreken anders begeeft de bemiddelaar zich op het terrein van een adviseur. Het afsluiten van een verzekering op basis van execution only is zeker niet voor iedereen geschikt. Weliswaar is bij execution only bemiddeling een kennis- en ervaringstoets verplicht, de uitslag is niet bindend waardoor u alsnog een ongeschikt verzekeringsproduct kunt aanschaffen zelfs als dit niet passend voor u is.   Een groot nadeel van het afsluiten van financiële producten zonder dat je daar deskundig advies over hebt ingewonnen, is dat je tijdens en na het afsluiten van het product zelf verantwoordelijk bent voor de eventuele gevolgen hiervan. Je bent dus volledig op jezelf aangewezen ook in geval van (noodzakelijke) wijzigingen en bij schade.


F ...
 • Functionele invaliditeit

  De (procentuele) mate waarin u door letselschade al dan niet tijdelijk ongeschikt bent om uw functie te kunnen uitoefenen. 


G ...
 • Gangbare arbeid

  Arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is, zelfs in theoretische zin.


H ...
 • Herverzekering
  Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.
I ...
 • Indemniteitsbeginsel
  Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade (zoals veel AOV's) niet mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade
 • Indexatie

  De wijze waarop het verzekerd bedrag en-of de uitkering jaarlijks stijgt om waardevastheid te beogen. Een arbeidsongeschikheidsverzekering kan uitgesteld indexeren vanaf het moment van arbeidsongeschikheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan ook jaarlijks worden geindexeerd ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid. De indexatie kan op basis van een vastgesteld percentage zijn of bijvoorbeeld op basis van CBS prijsindex waardevast worden gehouden.


 • Inflatie

  Met verloop van jaren kunt u met een gelijk aantal euro’s steeds minder kopen. Geldontwaarding.  


J ...
 • Jurisprudentie
  Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters
M ...
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
  Dit geeft aan in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage
 • Medisch adviseur
  De medisch adviseur geeft adviezen over (mogelijke) medische beperkingen en belastbaarheid. De adviezen stelt de medisch adviseur samen op grond van verzamelde medische informatie. De medisch adviseur kan een rol spelen bij de medische acceptatie. Ook kan
 • Medisch objectiveerbaar

  De aandoening of oorzaak van arbeidsongeschiktheid moet objectief medisch vast te stellen zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen.


 • Medische acceptatie

  Beoordeling van uw gezondheidsverklaring en/of aanvullende medische informatie door de medisch adviseur van verzekeraar.  Gezondheidsverklaring  Voor een verzekeraar is het van belang om te kunnen inschatten hoe groot het risico is dat u tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt kan raken. Daarom vindt er, naast een technische beoordeling van de aanvraag, ook een medische beoordeling plaats.  De medische beoordeling van een aangevraagde AOV wordt in eerste instantie gebaseerd op een uitgebreide gezondheidsverklaring. Het is van belang dat u de gezondheidsverklaring volledig invult en daarbij ook informatie verstrekt van medische zaken die in het verleden hebben gespeeld.  Aanvullende informatie of een medische keuring  Een medisch adviseur beoordeelt de gezondheidsverklaring. Soms is de ingevulde informatie op de gezondheidsverklaring niet  voldoende om uw gezondheid goed te kunnen beoordelen. Een medisch adviseur kan dan aanvullende informatie opvragen bij één of meerdere behandeld artsen, bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist. Uiteraard is voor het opvragen van deze aanvullende informatie eerst uw toestemming nodig, in de vorm van een schriftelijke ondertekende machtiging. In sommige gevallen kan een medisch adviseur besluiten dat een medische keuring noodzakelijk is.  Blokkeringsrecht: belangrijk!  Niet een medisch adviseur maar de verzekeraar beslist uiteindelijk over medische acceptatie.  U kunt als eerste inzage krijgen in het advies van de medisch adviseur, vóórdat het advies naar de verzekeraar wordt doorgestuurd. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat een verzekeraar niet zal overgaan tot acceptatie of zal accepteren met beperkende voorwaarden. Als een medisch adviseur inderdaad negatief adviseert, kunt u ervoor zorgen dat dit advies niet wordt doorgestuurd naar de verzekeraar. Dit heet het zogenaamde ‘blokkeringsrecht’. Het grote voordeel hiervan is dat u bij een andere verzekeraar niet hoeft aan te geven dat een aangevraagde verzekering ooit door een verzekeraar is geweigerd of met beperkende voorwaarden is geaccepteerd. Op het moment dat u gebruik maakt van het blokkeringsrecht, stopt direct het aanvraagproces van de verzekering. Wij kunnen dan desgewenst een nieuwe aanvraag bij een andere verzekeraar voor u indienen. De werking van het blokkeringsrecht is omschreven in de WBGO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).


 • Medische waarborgen
  Gezondheidsverklaring en/of medische keuring.
O ...
 • Onderverzekering
  Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerd object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag.
 • Ongevallenverzekering
  Een verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.
 • Onzeker voorval
  Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal plaatshebben (bij levensverzekeringen).
 • Optierecht AOV
  Het optierecht is het recht opgenomen in de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering om deze verzekering te mogen aanpassen binnen bepaalde grenzen zonder medische waarborgen.
P ...
 • Passende Arbeid
  Arbeidsongeschiktheidscriterium waarbij beoordeeld wordt in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.
 • Passendheidstoets
  Vanuit artikel 4:24 lid 1 Wft heeft een bemiddelaar of aanbieder bij execution only altijd de verplichting om te controleren of de klant beschikt over voldoende kennis en ervaring en of het product passend is voor de klant
 • Polis
  De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
 • Polisaanhangsel
  Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.
  Het polisaanhangsel vormt een integraal onderdeel van de oorspronkelijke polis. Tegenwoordig geven veel verzekeringsmaatschappijen bij wijziging een geheel nieuwe
 • Polisvoorwaarden
  De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
 • Premierestitutie

  Teruggave van vooruitbetaalde betaalde premie(s).


 • Preventie
  Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
 • Prolongatiepremie
  De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’ genoemd.
 • Provisie
  Manier van belonen waarbij een percentage van de verzekeringspremie voor de bemiddelaar dient als vergoeding.
R ...
 • Re-integratie
  Het voorkomen en verkorten van arbeidsongeschiktheid door het actief bevorderen van terugkeer naar beroep of passende arbeid.
 • re-integratie
  Het proces en de activiteiten om terugkeer naar het arbeidsproces te bewerkstelligen.
 • Recidive
  Letterlijk: kans op herhaling. Als iemand na genezing opnieuw dezelfde ziekte of klacht krijgt. Als u in het verleden te maken hebt gehad met medische klachten of beperkingen, zal de medisch adviseur de kans op recidive inschatten. Wanneer er een verhoogd
 • Renseignering
  De wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst, ook van toepassing voor AOV verzekeraars.
 • Risicowijziging
  Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.
 • Rubriek A
  Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
 • Rubriek B
  De periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar (rubriek A).
S ...
 • Schadeverzekering (AOV)
  Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
 • Sluimerdekking

  Opschorting van de verzekeringsdekking van maximaal 1 jaar, waarna de dekking (doorgaans wel met medische waarborgen!!) kan worden hersteld. Sluimerdekking is bedoelt voor o.a.: sabbatical. Bij de meeste verzekeraars is er geen dekking voor arbeidsongeschiktheid gedurende de sluimerperiode.   


 • Sommendekking (AOV)
  Uitkering te verlenen in geval van arbeidsongeschiktheid van verzekerde conform verzekerd bedrag polis.
 • Standaardtarief
  Gelijkblijvende gemiddelde premie opbouw.
T ...
 • Technische acceptatie
  Beoordeling van uw aanvraag op indeling beroepsklasse, oververzekering, premiestelling etc.
U ...
 • Uitkeringsdrempel
  Percentage arbeidsongeschiktheid waarboven u recht heeft op een uitkering. Bij voorkeur is dit 25%.
 • Uitsluiting
  Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde obj
 • UWV vrijwillige voortzetting
  Mogelijkheid tot verzekeren ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering met acceptatieplicht bij aanvragen binnen 13 weken na uitdiensttreding loondienst.
V ...
 • Vangnetverzekering

  Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluiting krijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzekering. De vangnetverzekering heeft de volgende productkenmerken;  De Vangnetverzekering heeft de volgende kenmerken;   Dekking op basis van gangbare arbeid;

   Verzekerd bedrag maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon;

   Indexatie sluit aan bij aanpassing minimumloon;

   Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid;

   Vaste eindleeftijd van 67 jaar;

   Dekking voor zowel gedeeltelijk als volledige arbeidsongeschiktheid;

   Eigen risicotermijn van 1 jaar;

   Contracttermijn van 1 jaar.


 • Verzekerde jaarrente
  De bruto uitkering per jaar die u na aftrek van loonbelasting ontvangt van de verzekeraar.
 • Vrijwillige voortzetting UWV
  Mogelijkheid tot verzekeren ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering met acceptatieplicht bij aanvragen binnen 13 weken na uitdiensttreding loondienst.
W ...
 • Wachttijd
  De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar start. Ook wel Eigen Risicotermijn genoemd
 • Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
  Als (kandidaat)verzekerde heeft u rechten. Deze rechten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
 • WGBO

  Als (kandidaat)verzekerde heeft u rechten. Deze rechten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Eén van die rechten is het recht op inzage in uw medische gegevens. Dit betekent dat als er een medisch onderzoek is uitgevoerd, u als verzekerde het recht heeft om als eerste geïnformeerd te worden over de uitslag van de medische keuring. U kunt dan alsnog besluiten om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stop te zetten.  


Z ...
 • ZEZ
  Regeling Zelfstandig en Zwanger. Als vrouwelijke zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).