Ben je arbeidsongeschikt als je psychische klachten hebt?

 

Uit een recente uitspraak van het KIFID blijkt dat het antwoord op deze vraag voer tot discussie geeft.

In de voorliggende zaak deed een consument een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege spanning gerelateerde klachten. De verzekeraar verstrekte aanvankelijk een uitkering maar stopte daarmee naar aanleiding van twee psychiatrische expertises waaruit bleek dat geen psychische stoornis (DSM-5) bij de consument kon worden vastgesteld. Ook zou geen sprake zijn van beperkingen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden. De verzekeraar trok daaruit de conclusie dat er geen sprake was van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeraar werd in het gelijk gesteld.

Wat zeggen de polisvoorwaarden?

Interessant is natuurlijk de vraag wanneer je volgens verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschikt bent. In de polisvoorwaarden van deze verzekeraar stond dit als volgt omschreven:

Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor ten minste 25 procent ongeschikt is tot het verrichten van de op het polisblad vermelde werkzaamheden, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs kan worden verlangd.

De kern is dus dat er sprake moet zijn van een objectief medische vast te stellen stoornis die een directe relatie heeft met de ziekte of het ongeval. In de voorliggende casus bleek dat geen psychische stoornis kon worden vastgesteld waardoor de verzekeraar de uitkering kon stopzetten.

Een ‘rondje langs de velden’ leert dat ook andere verzekeraars bovengenoemde omschrijving hanteren in hun polisvoorwaarden. Ook uit onze eigen ervaringen blijkt dat verzekeraars op deze manier ‘in de wedstrijd zitten’ en zij zullen gesterkt worden door de uitspraak van het KIFID.

Is preventie de oplossing?

Verzekeraars zetten steeds meer in op preventie, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.  Verzekeraars bieden naast periodieke gezondheidschecks diverse (coaching) tools aan waar je als verzekerde gebruik van kunt maken en onze ervaring leert dat dit een positieve werking heeft. Denk daarbij aan thema’s als werkkracht, ondernemerschap, levensgebeurtenissen, gezondere levensstijl, fysieke en psychische belasting. Het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt steeds meer in praktijk gebracht en als adviseurs zien we in onze eigen dossiers hier zeker de toegevoegde waarde van in.

Onze toegevoegde waarde als adviseur

Zonder onbescheiden te worden denken wij als Henst & Lunsen een grote rol voor onze relaties te kunnen spelen. Dat begint natuurlijk in de fase van advisering en bemiddeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij we op basis van de wensen van onze relatie komen met de best passende oplossing, verpakt in een product met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Maar onze rol gaat veel verder. Ook bij dreigende arbeidsongeschiktheid kunnen we in de preventieve sfeer onze toegevoegde waarde tonen door in overleg met de verzekeraar te kijken welke eerder genoemde tools ingezet kunnen worden in voorkomende gevallen. Tenslotte kunnen we onze relaties bij een daadwerkelijke claim daar waar mogelijk ondersteuning bieden en een bemiddelende rol spelen richting de verzekeraar. Interesse in een goed AOV advies van specialisten? Dat begint hier

Meer nieuws


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr 2021)
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gaat in op 1 juli 2021. Deze wet zorgt voor extra regels voor het bestuur en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappije...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder
 
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering broodnodig, of is een broodfonds een alternatief?
Het grote belang van een goede voorziening Als AOV-specialist krijgen we bij Henst & Lunsen adviseurs steeds vaker vragen over het nut en de noodzaak van broodfondsen in relatie tot een arbeidsongeschikt...
Lees verder
 
Gehackt? Bel de Cyberwacht
De Cyberwacht is de spoeddienst bij hacks, een initiatief van het Nederlands Cyber Collectief, bereikbaar via telefoonnummer 070-513 5555.  
Lees verder