Minister voorkomt ongewenste fiscale gevolgen invoering SEPA


Op 3 februari heeft de minister van Financiën een besluit
gepubliceerd dat belangrijk kan zijn voor verzekerden met
een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidspolis en hun adviseurs.

Invoering SEPA

Dit jaar gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de Single Euro Payments
Area, SEPA. Hiertoe moeten de huidige


Op 3 februari heeft de minister van Financiën een besluit gepubliceerd dat belangrijk kan zijn voor verzekerden met eenlijfrente-of arbeidsongeschiktheidspolis en hun adviseurs.

Invoering SEPA
Dit jaar gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de Single Euro Payments Area, SEPA. Hiertoe moeten de huidige bankrekeningnummers worden omgezet in IBAN-rekeningnummers. Deze omzettingsacties hebben in de tweede helft van december tot een fors aantal vertragingen geleid in overboekingen. Hierdoor kon het gebeuren dat betalingen die bestemd waren om te doen in 2013, pas in 2014 zijn verwerkt. Hoewel een boeking enkele dagen later dan beoogd een futiliteit lijkt, kan dit in fiscaal opzicht grote gevolgen hebben wanneer daarmee de termijn van 31 december wordt overschreden.

Problematiek
Doordat betalingen voor onder andere lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin 2014 zijn afgeschreven van de rekeningen van de belastingplichtige, heeft dit ongewenste fiscale gevolgen. Naast verlies van aftrek kan de te late betaling ook gevolgen hebben voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014. Naar aanleiding van deze vertraagde incasso hebben al een aantal verzekerden hun intermediair of aanbieder, aan wie zij voor deze premies een machtiging voor automatische incasso hadden verstrekt, aansprakelijk gesteld voor de schade die zij door deze te late incasso zullen lijden.

Besluit
De minister heeft nu besloten dat in de situatie van vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso's voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Daarmee komen deze betalingen in 2013 voor aftrek in aanmerking.

Ook voor de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014 mag worden uitgegaan alsof de automatische premie-incasso voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben plaatsgevonden in december 2013. Voorwaarde is uiteraard wel dat deze premies in 2014 niet nogmaals als betaalde premies in aanmerking worden genomen.

Renseignering
De minister is met aanbieders overeengekomen dat zij de betalingen zo veel als mogelijk met inachtneming van dit besluit gaan renseigneren.

Belastingplichtigen moeten wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting voor box 3 een correctie aanbrengen. Zij kunnen dat doen door in de aangifte inkomstenbelasting 2014 het bedrag van één of meer van de niet vrijgestelde bezittingen te verlagen met deze premie.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer. U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.   Excuses voor de ontstane overlast.

Lees verder
26-10-2022

Na Nationale Nederlanden nu ook Allianz tot inkeer bij premieverhoging AOV

Nadat eerder deze week eerst Nationale Nederlanden toegaf dat zij de doorgevoerde premieverhoging (en bloc) voor verzekerden met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet binnen de contractperiode had mogen wijzigen volgt vandaag Allianz.  Ook Allianz geeft aan de tariefsverhogingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die zijn doorgevoerd tijdens de contractperiode te

Lees verder
26-10-2022

Toelichting Reaal Unim AOV onderhoudsbrief

Verzekeraar Reaal heeft afgelopen weken een onderhoudsbrief verzonden naar verzekerden met een Reaal Unim arbeidsongeschiktheidsverzekering.  Aangezien ook dit jaar de inhoud van deze brief vragen oproept vanwege onvolledige informatie berichten wij u graag aanvullend; In haar onderhoudsbrief stelt Reaal dat u maximaal 80% mag verzekeren

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden stopt met nieuwe individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per 1-1-2015

Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft op 3 september 2014 kenbaar gemaakt dat zij vanaf 1-1-2015 geen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meer aanbiedt. Vanaf dat moment verwijst men naar zusterbedrijf Movir die hiervoor een nader te realiseren product op de markt zal brengen. Dat betekent dus dat de doelgroep

Lees verder
26-10-2022

Geen winstdeling Movir AOV mantel Balieplus

Door de stevige schadelast over 2013 blijft ook de winstdeling dit jaar uit voor AOV verzekerden binnen de mantel van Balieplus. Movir ziet gelukkig wel enig positief effect van haar preventie activiteiten.  De hoge schadelast is voor 70% toe te rekenen aan uitkeringen gerelateerd aan

Lees verder